Přihlásit se do svého účtu
E-mail
Heslo

Všeobecné obchodní podmínky - osobní vozy

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy k pronájmu vozidla (dále jen „Smlouva“), která je uzavřena dle ustanovení § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (dále jen „OZ“), a to mezi Pronajímatelem uvedeným ve Smlouvě (dále jen „Pronajímatel“) a nájemcem uvedeným ve Smlouvě (dále jen „Nájemce“).

Cena pronájmu dle doby pronájmu

Základem ceny je doba pronájmu. Pronájem je účtován v celých dnech (období 24 hodin), části jednotek jsou zaokrouhlovány na následující celou jednotku (den). Cena pronájmu obsahuje nájezd 300 kilometrů na den zápůjčky. V případě překročení tohoto limitu je cena  3,- Kč / km.

Cena pronájmu dle najetých kilometrů 

Základem ceny je cena za 1km dle kategorie vozidla (určení kategorie vozidel uvedeno v tabulce č.1). U obou variant pronájmu je součástí ceny pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel, havarijní pojištění se spoluúčastí, asistenční službu a pojištění vozidla proti odcizení se spoluúčastí. Dále cena obsahuje silniční daň, poplatek za rádio, daň z přidané hodnoty (DPH),olej, údržbu a běžné opotřebení, které je upraveno “Manuálem pro opotřebení”. Součástí ceny nejsou pohonné hmoty.


Věk Nájemce a řidičské oprávnění

Minimální věk Nájemce je 21 let, maximální věk Nájemce je 75 let. Nájemce musí být držitelem platného řidičského průkazu minimálně 2 roky. Předložený řidičský průkaz musí být vystaven v latince. Pokud předložený národní řidičský průkaz není latinskými písmeny, je Nájemce povinen předložit mezinárodní řidičský průkaz vystavený latinskými písmeny. Všichni řidiči, kteří budou řídit vozidlo po dobu pronájmu, jsou povinni předložit originál svého řidičského průkazu s fotografií. Trvalý pobyt nájemce nesmí být na ohlašovně obecního nebo městského úřadu. Osoby, které nejsou uvedení jako Nájemci vozidla ve Smlouvě, smějí vozidlo řídit jen po předchozím zaplacení příslušného poplatku. Částka 150 Kč bude účtována za každého dalšího řidiče, za den max. 1 500 Kč za pronájem. Pokud Nájemce vozidlo sám neřídí, musí o skutečném řidiči informovat Pronajímatele.

Pojištění

V případě vzniku dopravní nehody, odcizení, poškození, nebo poškození i jen části vozidla a dále v případě, kdy došlo v důsledku dopravní nehody k poranění nebo usmrcení osoby, je Nájemce vždy povinen přivolat policii bez ohledu na výši vzniklé škody. Pokud toto neučiní, odpovídá za vzniklou škodu v plném rozsahu. Nájemce je povinen vyplnit záznam o dopravní nehodě, kdy tento tiskopis je součástí dokumentace k vozidlu. Potvrzení o účasti na nehodě, nebo vzniku jiné škody dalším stranám, je Nájemce povinen neprodleně předat Pronajímateli, nejpozději však do 24 hodin od vzniku škody. V případě vzniku škody odcizením vozidla je Nájemce povinen ihned odevzdat Pronajímateli doklady a klíče od vozidla. Pokud tak neučiní, odpovídá Pronajímateli v plném rozsahu za vzniklou škodu. Nájemce je povinen poskytovat policii, Pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti součinnost při vyšetřování nehody a v rámci likvidace škodní události, popř. i v rámci soudního řízení.

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (SLI)

Na Nájemce a oprávněného řidiče se vztahuje pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, jehož podmínky jsou k nahlédnutí u Pronajímatele. Pronajímatel prohlašuje, že uzavřel toto pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb. s limity krytí škod na zdraví 50 mil. Kč na majetku 50 mil. Kč. Nájemce je povinen v případě nehody dodržovat veškeré právní předpisy, které se vztahují k dopravní nehodě, zejména je povinen poznamenat si jména a adresy všech účastníků nehody a svědků. Neuznat jakoukoli odpovědnost a neprovádět žádné platby. Neopustit vozidlo bez jeho zabezpečení. Telefonicky ohlásit událost Pronajímateli. Bezodkladně vyrozumět policii ČR, pokud došlo ke zranění osob nebo pokud nelze u všech účastníků nehody zjistit totožnost. Nájemce odpovídá za veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti s nevyrozuměním policie nebo nevyplněním či neúplným vyplněním formuláře Záznam o dopravní nehodě. Nájemce není oprávněn zastupovat Pronajímatele v právních úkonech. Nájemce není oprávněn bez předchozího souhlasu Pronajímatele, zadat objednávku opravářských prací na vozidle. Nájemce tímto Pronajímatele zbavuje veškeré odpovědnosti v rozsahu, v jakém to zákon umožňuje, za škodu a ztrátu věcí přepravovaných, uložených nebo ponechaných ve vozidle Nájemcem nebo jinou osobou před, v době platnosti pronájmu nebo po vrácení vozidla Pronajímateli. Nájemce zprošťuje Pronajímatele veškerých nákladů a nároků uplatňovaných vůči Pronajímateli v souvislosti s touto ztrátou nebo škodou.

Havarijní pojištění

Nájemce odpovídá Pronajímateli v plném rozsahu za škodu vzniklou na vozidle v době od předání vozidla Nájemci do jeho převzetí Pronajímatelem. Spoluúčast Nájemce je omezena dle Smlouvy. Havarijní pojištění nezahrnuje poškození: pneumatiky, ráfky, kryty kol, interiér vozidla, zpětná zrcátka, zadní zrcátko, skel, zámky, podvozek, spojku, motor, olejovou vanu, katalyzátor a chladič. Také nejsou zahrnuty nabíjení baterie, ztráta klíčů, odtahové vozidlo, taxi transfer po nehodě, náklady na výměnu vozidla a náhrada nájemného za dobu, kdy je vozidlo v opravě.Standardní výše spoluúčasti je uvedena níže spolu s výší blokace, požadované na platební kartě. Platební karta musí být vydána na  jméno řidiče.

Skupina vozidla Výše spoluúčasti Částka blokovaná na platební kartě
Malé vozy 10% (min. 10 000,- Kč) 10 000,- Kč
Nižší střední vozy 10% (min. 10.000,- Kč) 15 000,- Kč
Vyšší střední vozy 10% (min. 10.000,- Kč) 18 000,- Kč
Velké vozy a užitkové 10% (min. 10.000,- Kč) 20 000,- Kč

Tab. č.1 Skupiny vozidel (rozdělení modelů)

Malé vozy KA / KA+, Fiesta, B-Max, Courier Tourneo
Nižší střední vozy Focus, EcoSport, Kuga, Connect Transit, C-Max, Connect Tourneo
Vyšší střední vozy Mondeo, Kuga, Connect, S-Max, Galaxy
Velké vozy a užitkové Ranger, Transit, Tourneo Custom, Edge

Pojištění se nevztahuje na poškození interiéru, čelního skla, poškození kol a pneumatik, motoru, spojky, chladiče, ztracení či poškození klíčů, kontaminaci jiným druhem paliva úmyslným či neúmyslným způsobem.

Pokuty a správní poplatky

Pokuty za dopravní přestupky způsobené vozidlem v době trvání Smlouvy a dále škody, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, klíčů nebo nářadí, patřících do vybavení vozidla, hradí vždy Nájemce. Uloží-li správní orgán Pronajímateli dle § 125f a násl. zákona č. 361/2000 Sb. pokutu za správní delikt pro porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích způsobené vozidlem v době trvání Smlouvy a povinnost nahradit náklady správního řízení s tím souvisejícího, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu, a to ve výši pokuty a náhrady nákladů správního řízení uložených správním orgánem. Smluvní pokuta je splatná den následující po jejím vzniku. Pronajímatel je oprávněn Nájemci účtovat poplatek ve výši 400 Kč v případě, že bude Pronajímatel vyzván správním orgánem ke sdělené totožnosti řidiče podezřelého ze spáchání dopravního přestupku nebo jiného protiprávního jednání s vozidlem a Pronajímatel bude na výzvu správního orgánu reagovat. Za ztrátu dokladů nebo klíčů od vozu je účtován poplatek ve výši 7 500 Kč za každou věc. Za každou škodní událost na vozidle je účtován jednorázový poplatek ve výši 1 000 Kč (tento poplatek slouží na úhradu nákladů Pronajímatele, kdy se jedná zejména o odvoz vozidla do servisu, vyřízení potřebné dokumentace k opravě vozidla, nahlášení škody pojišťovně, doúčtování penalizace a související interní administrativa).

page2image4470464Doplňkové vybavení

Nájemce si může objednat v rámci Smlouvy pronájem doplňkového vybavení. Aktuální ceník je k dispozici u Pronajímatele. Za ztrátu nebo odcizení doplňkového vybavení bude Nájemci účtována pokuta ve výši 1 000 Kč plus cena ztracené věci za každou jednu položku, zejména: Dětská autosedačka, GPS navigace, Sněhové řetězy, WIFI hotspot.

Tankování PHM

Vozidlo je vždy předáno Pronajímatelem Nájemci vždy s plnou nádrží paliva. Stav palivové nádrže je uveden v předávacím protokolu k vozidlu. Nájemce se zavazuje vrátit vozidlo po skončení pronájmu s plnou nádrží. Chybějící palivo bude účtováno za litr dle aktuálních cen. Nájemci bude účtován poplatek za doplnění PHM ve výši 500 Kč. Cena za litr PHM, účtovaná Pronajímatelem, může být vyšší než aktuální cena PHM na běžné čerpací stanici. Za doplnění nádrže špatným typem PHM hradí Nájemce částku ve výši 10 000 Kč a částku za dotankování nádrže podle typu vozidla.

Cestování do zahraničí

S vozidlem je povolen vjezd pouze do zemí Evropské unie, kromě vyjmenovaných zemí: Bulharsko, Rumunsko, Velká Británie, Litva, Lotyšsko and Estonsko Nájemce je povinen při cestování do zahraničí zaplatit bezpečnostní přirážku, ve výši 1 000 Kč za dobu pronájmu do 10 dnů, 2 000 Kč za dobu pronájmu nad 10 dnů včetně. Nájemce je povinen si vyžádat písemný souhlas Pronajímatele s takovou cestou. Porušení má za následek plnou náhradu přímých i nepřímých škod, až do plné hodnoty pronajatého vozidla a opravňuje úřady k okamžitému zabavení vozidla. Zejména při nepovoleném pokusu o překročení hranice, zaniká právo vozidlo dále užívat. Při krádeži vozidla odpovídá Nájemce za plnou výši hodnoty vozidla.

Platba nájemného

Nájemné za vozidlo lze hradit pouze bezhotovostně, prostřednictvím platební karty Eurocard/MasterCard, Maestro, Visa nebo Visa Electronic. Pronajímatel NEAKCEPTUJE platby jinými kartami např. American Express nebo předplacenými kartami. Nájemce předloží Pronajímateli platební kartu, vystavenou na jméno Nájemce, která musí být platná minimálně další tři měsíce. Kromě zaplacené částky za pronájem vozidla Nájemce zmocní Pronajímatele k tomu, aby u vydavatele karty zablokoval částku ve výši zadané dle kategorie vozidla uvedené v tab. č.1. Pronajímatel je dále oprávněn zpětně vyrovnat použitím poskytnuté kreditní karty také všechny závazky Nájemce ze Smlouvy, zejména náklady jako správní pokuty, náklady na vyčištění vozidla, nadměrné opotřebení atd. Pokud poskytnutá kreditní karta nedisponuje volným limitem pro blokaci, vyhrazuje si Pronajímatel právo pronájem odmítnout. Pronájem vozidla s platbou v hotovosti není možný. Pohledávky Pronajímatele z nájemného i případné jiné pohledávky ze Smlouvy, jsou splatné vždy ihned; v případě prodlení platby se Nájemce zavazuje k zaplacení úroků z prodlení ve výši 36 % p.a.

Rezervace

Rezervovat lze pouze vozidla dle kategorií uvedené v tab. Ve skupinách mohou být zahrnuty různé modely. Jednotlivé značky nebo modely nejsou garantovány. Pokud nebude rezervované vozidlo vyzvednuto a 24 hodin před rezervovaným termínem zahájení pronájmu nebude rezervace změněna či zrušena, bude účtován poplatek ve výši jednodenní sazby za pronájem příslušeného vozidla. Pokud si zákazník nevyzvedne rezervované vozidlo do 180 min od rezervovaného času začátku pronájmu, Pronajímatel si vyhrazuje právo účtovat příplatek za pozdní vyzvednutí za každou započatou hodinu ve výši 300 Kč nebo vozidlo vůbec neposkytnout a Smlouvu neuzavřít. Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušit rezervaci kdykoliv v době 24 hodin před objednaným převzetím Nájemcem, a to bez udání důvodu. O změny v rezervaci je Nájemce povinen požádat písemně / emailem nejméně 24 hodin před začátkem pronájmu. Telefonická změna není Pronajímatelem akceptována. Pronajímatel si vyhrazuje právo žádosti o změnu nevyhovět a považovat ji za návrh nové rezervace. Pokud vozidlo není Nájemcem v rezervovaném termínu vyzvednuto nebo je rezervace zrušena ve lhůtě kratší než 24 hodin před zahájením pronájmu, je Nájemce povinen uhradit administrativní poplatek za zrušení rezervace. V případě rezervací placených na přepážce se poplatek rovná výši uhrazené zálohy při rezervaci. Pro plně předplacené rezervace bude poplatek kalkulován následujícím způsobem: 7 a více dní před termínem zahájení pronájmu: 500 Kč; 3-6 dní před termínem zahájení pronájmu: 50 % z ceny pronájmu, 2 dny před termínem zahájení pronájmu: 75 % z ceny pronájmu, 0-1 den před termínem zahájení pronájmu: 100 % z ceny pronájmu. Den je počítán jako 24 hodin, nikoliv jako kalendářní den.

Předání a vrácení vozidla

Nájemce odpovídá za všechny náklady, které vzniknou Pronajímateli s opravami nebo výměnami v případě škody na vozidle. Při předání a vrácení vozidla budou všechny škody na vozidle zaznamenány do Smlouvy a potvrzeny podpisem Nájemce. Nájemce odpovídá za všechny škody, které budou zjištěny při vrácení vozidla navíc ke škodám, které byly zaznamenány při předání. Dodatečné uplatnění škod Nájemcem, které se údajně vyskytovaly již při předání vozidla, není přípustné. Vozidlo lze vrátit pouze během provozní doby Pronajímatele uvedené ve Smlouvě. Pokud je vozidlo vráceno Pronajímateli mimo provozní dobu, příp. bez potvrzení o vrácení zaměstnancem Pronajímatele, odpovídá Nájemce až do okamžiku skutečného převzetí vozu Pronajímatelem za ztrátu i za všechny škody, které nebyly zaznamenány ve Smlouvě při předání vozidla Nájemci. Za přistavení nebo vyzvednutí vozidla mimo provozovnu nebo mimo provozní dobu Pronajímatele, bude účtován poplatek 1 000 Kč. Nájemce je povinen vozidlo vrátit ve stejném stavu, v jakém mu bylo předáno. V případě silného znečištění, které přesahuje rámec běžného použití, je však Pronajímatel oprávněn účtovat Nájemci dodatečné náklady na čištění 2 000 Kč dle této Smlouvy. Pokud by z důvodu silného znečištění vozidla nebylo možné zjistit stav vozidla, především zkontrolovat poškození, vyhrazuje si Pronajímatel právo vozidlo před potvrzením o převzetí vyčistit. Ve všech vozidlech je zakázáno kouřit a přepravovat zvířata. V případě porušení zákazu Nájemcem jsou účtovány náklady čištění 4 000 Kč. Nájemce je povinen ohlásit prodloužení pronájmu nad rámec sjednané Smlouvy vždy písemně a alespoň 24 hodin dopředu. Pronajímatel si vyhrazuje právo takovému požadavku nevyhovět nebo účtovat za pronájem vyšší denní sazbu. V případě neoprávněného prodloužení pronájmu zaplatit Pronajímateli poplatek ve výši 10 000 Kč, přičemž Pronajímatel je oprávněn účtovat dobu neoprávněného pronájmu vyšší denní sazbou. Za neoprávněné prodloužení pronájmu se považuje vrácení vozidla více než 180 minut po dohodnutém termínu ve Smlouvě. V případě ukončení pronájmu Nájemcem předčasně je Pronajímatel oprávněn účtovat celou cenu dle platné rezervace. Nájemce souhlasí, že vozidlo je vybaveno GPS monitorovacím zařízením. Nájemce není oprávněn poskytnout vozidlo jako předmět dalšího pronájmu třetím osobám, ani využívat vozidlo k podnikatelské činnosti v oblasti pronájmu nebo přepravy osob, zejména provozovat taxislužbu, autopůjčovnu nebo podobnou činnost. V případě zjištění neoprávněného provozování vozidla k výše uvedeným účelům, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli pokutu ve výši 100 000 Kč.

Ochrana osobních údajů

Soubor informací o osobních údajích pro konečné zákazníky společnosti Pronajímatele je definován samostatně ZDE. Tyto dokumenty zákazníkům vysvětlují, jakým způsobem jsou osobní údaje užívány a s kým budou sdíleny.

Závěrečná ustanovení

Všechny rezervace se řídí těmito VOP. Pronajímatel nenese odpovědnost za škody způsobené osobami řídícími vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Nájemce bere plnou zodpovědnost za tyto škody. Telefonické hovory k Pronajímateli mohou být nahrávány. Tyto VOP platí od 1. dubna 2019 a Pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoliv tyto VOP změnit.

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

Nájemce podpisem Smlouvy prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil, že s nimi souhlasí a bude se jimi řídit po celou dobu trvání pronájmu. Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Pro případ soudního sporu se strany dohodly, že věcně a místně příslušnými jsou soudy v České republice. Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a v případě vzájemných rozporů bude postupováno podle české verze.